Bursztynowe Domki

Regulamin

 1. Pomieszczenia mieszkalne – domki wynajmowane są na doby.
 2. Doba rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu,do tej godziny należy opuścić pokój.
 3. Gość nie może przekazywać domku innym osobom.
 4. Osoby niezameldowane na terenie ośrodka,mogą przebywać na jego terenie, tylko i wyłącznie po uprzednim powiadomieniu właściciela obiektu.
 5. Właściciele mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin domu,wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości,albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 6. Właściciel ma prawo potrącenia kaucja od gościa za niestosowne zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu przez gościa (w tym jego gości), a w rażących przypadkach skrócić gościowi pobyt bez zwrotu gotówki (w tym kaucji).
 7. ”Bursztynowe Domki” ma obowiązek zapewnić:
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących oferty obiektu
  • warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu -sprawność urządzeń technicznych
 8. Gość powinien zawiadomić właściciela Obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 10. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zostawione w domkach.
 11. Na terenie ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, od godz 22.00 do godziny 7.00
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu,powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia.
 14. W domkach zabronione jest PALENIE TYTONIU!
 15. Palenie tytoniu jest możliwe tylko i wyłącznie na zewnątrz – świeżym powietrzu.


Regulamin warunków rezerwacji

Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i użytkowania apartamentów/pokojów. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy najmu apartamentu/pokoju.
 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 501484582
 2. Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo natychmiastowo - telefonicznie.
 3. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości ustalonej telefonicznie, nie mniej jednak, niż koszt dwóch dób.
 4. Wpłaty można dokonać tylko i wyłącznie przelewem bankowym.
 5. W tytule przelewu proszę wpisać:
  • Imię i nazwisko
  • Telefon kontaktowy ! Ważne
 6. Po upływie 2 dni od chwili dokonania wpłaty zadatku, zaleca się kontakt telefoniczny z obiektem ,w celu potwierdzenia, czy rezerwacja została zakończona pomyślnie. Dla Państwa i naszego bezpieczeństwa :)
 7. Pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką.
 8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, nie ma możliwości zwrotu gotówki.
 9. Opłata za nocleg nie zawiera opłat klimatycznych. Opłaty takie pobierane są w dniu przyjazdu w wysokości uzależnionej od ustaleń Rady Miejskiej.
 10. Od rezerwacji (umowy) można odstąpić wyłącznie pisemnie – elektronicznie nie później niż 14 dni przed planowaną datą przyjazdu za zapłatą odstępnego w wysokości wpłaconego przy zawarciu umowy zadatku. W takim wypadku kwota wpłacona tytułem zadatku zaliczona będzie tytułem odstępnego.
 11. Klient ma prawo do przeniesienia na inną osobę dokonanej rezerwacji wraz z wszystkimi przysługującymi mu z tytułu rezerwacji uprawnieniami, pod warunkiem, że nowa osoba, podejmie się wszystkich wynikających z tytułu rezerwacji obowiązków. W takiej sytuacji należy niezwłocznie przesłać powiadomienie w formie pisemnej wraz z danymi personalnymi nowego Klienta pod adres e-mailowy.
 12. Domek sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Klienta.
 13. Liczba osób mogących zamieszkać w domku jest ograniczona do podanej w ofercie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania w formie telefonicznej lub mailowej o tej liczbie. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się ze liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztami dodatkowymi.
 14. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w pokoju oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód. Kwota pokrycia szkód potrącona będzie od pobranej w dniu przyjazdu kaucji w wysokości 200 zł.
 15. Klient zobowiązany jest do pozostawienia (zdania) w domku w takin stanie w jakim go zastał, w przeciwnym razie zostanie potrącona kaucja.
 16. Zwrot kaucji następuje po odebraniu pokoju w dniu wyjazdu.
 17. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować oraz w przypadku wystąpienia zjawisk o charakterze siły wyższej, właściciele mają prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych nie będzie mogło być zagwarantowane. Pieniądze wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.


Właściciele „Bursztynowych Domków” będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu.
Projekt i realizacja: www.MarcinJasinski.pl